Vinařství v Čechách

Ve středních Čechách se víno velmi pravděpodobně pěstovalo už v době, kdy na tomto území pobývali Keltové, tedy přibližně od 5. stol. před n.l.. V keltském kalendáři byl vinařství zasvěcen měsíc Muin (od 2. září do 13. října). Písemné zmínky o “kyselém víně” se objevují v…..

K rozmachu vinařství v Praze a také kolem královských měst velmi přispěl Karel IV. Lucemburský, který si svoji přízeň k vínu přivezl z Francie, kde jako dítě přebýval u svého strýce a kmotra francouzského krále Karla IV. Sličného, po kterém také převzal jméno Karel. Kromě toho, že byl českým králem a římským císařem, se později stal také Burgundským králem, odkud nechal do Čech přivést sazenice odrůdy Pinot Noir, tedy Burgundské, nebo chcete-li Rulandské modré.
Karel IV. vydal 16. 2. 1358 nařízení, kterým podpořil vysazení vinic v okolí Prahy a vinaře výrazně zvýhodnil na daních a dalších právech. Hned 12. 5. stejného roku rozšířil povinnost vysadit vinice na všechny obyvatele českých zemí. Daniel Adam z Veleslavína k tomu ve svém díle “Kalendař hystorycky”, který byl vydán v roce 1590, napsal:

Léta 1358 v pátek po Neděli Masopustní / Císař Karel IV. jsa v Praze, vydal Privilegium a Majestát na vysázení Vinic, ve třech mílech okolo Prahy / v ten rozum: Kdož mají dědictví okolo Prahy, aby hned ve čtrnácti dnech po Dátum listu tohoto, počali osazovati: Pakliby sami nechtěli / aneb s to býti nemohli / aby dovolili těm, jimž Pergkmistr propůjčí. Ti, kteříš Vinice rozdělávati budou, za dvanáct let freiunt aneb svobodu mají a třináctý rok Pánu gruntu Desátek. Mimo to žádným Ungeltem ani Berní zemskou obtěžováni býti nemají. Králům pak Českým půl džbera vína z každé Vinice dáti povinni budou. Každá vinice má býti na dél Šedesáti prutův, a osmi zšíři / a každý prut osmi loket zdéli.Perkmistra hor viničných, Konšelé velikého města Pražského moc mějte usaditi, i zase zsaditi. Svoboda pak a právo vinic to buď / aby v nich žádný ve dne ani v noci, málo ani mnoho nepřekážel. Pakliby kdo jakýmkoli spůsobem škodu činil / buď Urozený aneb neurozený / na Révi aneb na Víně / na štěpi aneb na Ovoci / dopustiti se toho ve dne, propadne ruku ač nevyplatili ji dvadcíti kopami: pakliby po nocy, ztratí hrdlo / a statek jeho na Perjkmistra připadne. Zabilliby kdo takového Škůdce na své Vinici / nepropadne více něžli dva haléře, kteréž na tělo zabitého položí. Dopustíliby se té škody Pán zemský, má Králi vydán býti / a před ním, aneb komuž by on poručil, slychán a sauzen ať. Potom opět vydal druhý list aneb Mandát / po němž přikazuje všechněm obyvatelům Království Českého / aby napomenuti jsouce od Perkmistra / na gruntech svých, kdežby on místa příhodná uznal, buďto sami rozdělávali Vinice / aneb jiným, dodajíce jim na to dostatečné handšešty rozdělávati, a Perkmistru vyměřiti dopustiti / ve čtyřech Nedělích, aneb nejdéle v roce od Perjkmistrova oznámení / pod ztracením práva gruntu / to jest užitku aneb desátku, kterýžby jim z týchž Vinic jíti měl / a obrácením ho do Komory Krále Českého. Dátum v Praze téhož léta XII. dne maje.

 

Vinařská obec Klučov

Ve středních Čechách se víno pěstovalo od doby císaře a českého krále krále Karla IV a ani Klučov nebyl výjimkou. Někdy kolem roku 1300 vznikla Malá vinice v sousedství slovanského hradiště a později také Velká vinice na svahu u Poříčan. V roce 1677, v době kdy tu byl klučovský zámek, zde tyto vinice ještě byly. Názvy Velká vinice a Malá vinice se v katastrálních mapách zachovaly dodnes. Pod Malou vinicí (pod skálou) se nacházely 2 sklepy vytesané do kamene, dnes již pravděpodobně zasypané.
Informace jsou čerpány ze státního okresního archivu v Kolíně a z „Pamětní knihy pro obec Klučov založené v r. 1922“. Z archivních záznamů katastrálního úřadu můžeme révu vinou zaznamenat až do roku 1845. V roce 1890, se na Moravě objevil révokaz a později dorazil i do Čech, který všechny vinice zničil. Navíc podnebí v 19. století bylo chladnější než dnes a vínu se tolik nedařilo. V kombinaci s tím, že začala průmyslová revoluce a lidé odcházeli za prací do továren, kde byla práce přeci jen jednodušší než v zemědělství, došlo k tomu, že v Klučově se už vinice neobnovily a vinařská tradice se vytratila.
Tedy až do roku 2017…. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *